Marina partiklar fungerar som bärare för spårämnen som transporteras från kontinenterna till haven. Många av dessa spårämnen är nödvändiga för de marina ekosystemen och därför är partikeltransporten en nyckelfaktor för det marina livet i Arktis. Klimatförändringarna har angetts som en av orsakerna till den ökande tillförseln av kol, näringsämnen och spårelement från olika källor på kontinenterna till Arktiska oceanen. Syftet med projektet är att öka kunskapen om transporten av partiklar från kontinentalsockelområdena i den arktiska delen av Eurasien till bassängerna i centrala Arktis, där partiklarna sjunker mot botten genom vattenpelaren och sedimenteras.

Polarstern den 7 september 2015 vid den geografiska nordpolen. Foto: Sandra Gdaniec

Polarstern den 7 september 2015 vid den geografiska nordpolen. Foto: Sandra Gdaniec

Vattenprover har tagits med hjälp av en provtagare gjord för stora volymer, proverna har sedan filtrerats. Partiklarna samlades in med hjälp av pumpar som sänktes till ett valt vattendjup där sedan hundratals liter vatten fick passera genom ett filter.

För att kunna studera transporten av små partiklar och undersöka vilken roll de har i den biogeokemiska cykeln i Arktiska oceanen så nu kommer vi nu att analysera vattenproverna med hjälp av de radioaktiva isotoperna torium (Th) och protaktinium (Pa,). Laboratorieanalyser av Th- och Pa-isotoperna ska resultera i en detaljerad bild av den vertikala fördelningen av isotoper, vilket kan ge information om vad som händer med de partiklar som transporteras till Arktis från kontinentala källor, och vilken inverkan de har på spårämnena.

De två svenska deltagarna, Adam Ulfsbo och Sandra Gdaniec, ombord på Polarstern. Foto: Andreas Krell

De två svenska deltagarna Adam Ulfsbo och Sandra Gdaniec, ombord på Polarstern. Foto: Andreas Krell

Ole Valk placerar ut en McLane pump med dubbla huvuden som används för att samla in upplösta partiklar. Foto: Sandra Gdaniec

Ole Valk placerar ut en McLane pump med dubbla huvuden som används för att samla in upplösta partiklar. Foto: Sandra Gdaniec

CTD-rosetten som används för att samla in stora vattenvolymer, sänks ned i vattnet. Foto: Sandra Gdaniec

CTD-rosetten som används för att samla in stora vattenvolymer, sänks ned i vattnet. Foto: Sandra Gdaniec