Oden nådde den geografiska nordpolen den 22 augusti kl 21:04 (UTC). Ankomsten vid Nordpolen firades genom att höja flaggor till de länder som fanns representerade ombord på Oden. Efter ett glas champagne på bryggan och ett gruppfoto på isen framför Oden, fortsatte expeditionen sitt vetenskapliga program. Foto: Adam Jeppesen

Oden nådde den geografiska nordpolen den 22 augusti kl 21:04 (UTC). Ankomsten vid Nordpolen firades genom att höja flaggor till de länder som fanns representerade ombord på Oden. Efter ett glas champagne på bryggan och ett gruppfoto på isen framför Oden, fortsatte expeditionen sitt vetenskapliga program. Foto: Adam Jeppesen

Expeditionen LOMROG II var ett forskningssamarbete mellan Danmark och Polarforskningssekretariatet som även inkluderade kanadensiska och ryska deltagare. Expeditionen är en del av datainsamlingsaktiviteterna inom det danska Kontinentalsokkelprojektet. Projektet syftar till att skaffa fram dataunderlag för att Danmark eventuellt ska kunna ställa krav på en utökad kontinentalsockel i området norr om Grönland, vilket slutligen fastslås av FN:s havsrättskommission.

Trots att den svenska isbrytaren Oden opererade ensam i Arktiska oceanens svåraste isförhållanden lyckades man genomföra det planerade forskningsprogrammet. Det flerstrålande ekolodet samlade batymetriska data på båda sidor av Lomonosovryggen under sex passager. 380 km seismisk data samlades in i både Amundsen- och Makarov-bassängerna med hjälp av en bruten isränna. Gravimetriska data insamlades under hela expeditionen. Dessutom genomfördes 16 CTD-stationer för vattenprovtagning och 20 provtagnings- och mätstationer på havsisen. Flera biologiska och geologiska projekt ingick också i expeditionens forskningsprogram. Samarbetet mellan de olika projekten fungerade mycket smidigt vilket gjorde att Odens resurser som forskningsplattform utnyttjades optimalt. Oden nådde den geografiska Nordpolen 22 augusti 2009 kl. 21:04 (UTC). Det var sjätte gången Oden besökte polen och tredje gången på egen hand.

Se forskarrapport Past environmental changes in central Arctic Ocean