Ryder 2019 med den svenska isbrytaren Oden är en tvärvetenskaplig expedition som spänner över forskningsområden som atmosfärskemi och fysik, biologi, klimatologi, ekologi, genforskning, glaciologi, oceanografi, maringeologi, geofysik och geokemi. Det övergripande målet är att undersöka den marina kryosfärens och havsförhållandenas dynamik och utveckling över tid i området kring Ryderglaciären – mer specifikt i Sherard Osborne Fjord och närliggande områden i norra Nares sund och södra Lincolnhavet. Den marina kryosfären omfattar glaciärer som sträcker sig ut i havet, istäcken med sin bas nedtryckt under havsnivå, havsis, gashydrater och permafrost i havsbotten.

Vetenskaplig målsättning

En av de främsta målsättningarna med expeditionen är kopplad till den roll som utlöparglaciärer, till exempel Ryderglaciären, spelar för den grönländska inlandsisens dränering ut i havet. Utlöparglaciärernas dynamik är en viktig del för vår förståelse av hur framtida havsnivåhöjning kan se ut i ett varmare klimat. Havsis, shelfis, berggrund och havsbottens form spelar en avgörande roll för utlöparglaciärernas stabilitet.

Målet är att samla in kontextuell data, inklusive information om havsbottens fysiska form och dess översta struktur och geologiska sammansättning, oceanografiska förhållanden samt information om inflödet av smältvatten från glaciärerna i området. Data från det här sällan undersökta området behövs för att kunna förbättra de numeriska modeller som används för att förutse och bedöma vilken potentiell påverkan inlandsisen på norra Grönland kan ha för framtida havsnivåhöjning.

Vetenskapliga frågeställningar

Några av de mer specifika frågeställningarna är:

  1. Vilka orsaker finns till de observerade mönstren och plötsliga dynamiska förändringarna av den marina kryosfären i norra Grönland?
  2. Hur stort är det potentiella bidraget till den globala havsnivån från den norra delen av den grönländska inlandsisen i ett varmare klimat?
  3. Vilken roll spelar havs- och shelfis för stabiliteten hos norra Grönlands utlöparglaciärer?
  4. Hur styr geologin (berggrund och/eller havsbottens form) dynamiken i tillbakadragandet av norra Grönlands inlandsis?
  5. Vilken roll spelar inflödet av varmare havsvatten från Atlanten mot utlöparglaciärerna för att påskynda glaciärernas smältning?
  6. Vilka effekter har smältvatten från glaciärerna på näringsbudget och produktivitet i det kustnära marina ekosystemet?
  7. Vilka effekter har smältvatten från glaciärerna på koldioxidsystemet och havsförsurning?

Petermann 2015

Ryder 2019 är en fortsättning på expeditionen till Petermannglaciären 2015. Under expeditionen Petermann 2015 undersöktes Petermannfjorden och det angränsande området i Hall Basin. Upplägget för Ryder 2019 är så gott som identiskt.

Co-chief scientists

Martin Jakobsson
Institutionen för geologiska vetenskaper, Stockholms universitet

Larry Mayer
Center for Coastal and Ocean Mapping/Joint Hydrographic Center, University of New Hampshire, USA