Expeditionen var ett samarbete mellan Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim (NTNU) och Polarforskningssekretariatet. Två liknande expeditioner genomfördes 2012 och 2013.

OATRC 2015 var ett projekt inom Sustainable Arctic Marine and Coastal Technology (SAMCoT), som är ett center för forskningsbaserad innovation som inrättats av Norges forskningsråd med NTNU som värd.

Forskningen ombord

Ombord på isbrytarna undersökte den norska forskargruppen bland annat havsisens och isbergens fysikaliska och mekaniska egenskaper och studerade isbrytarna Oden och Frejs prestanda och framkomlighet under skiftande isförhållanden.

Chief Scientist

Sveinung Løset
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Svenska forskningsprojekt

Studie av isbrytarbesättningens exponering för helkroppsvibrationer

Helkroppsvibration innebär att hela kroppen utsätts för vibrationer, antingen när någon står, sitter eller ligger. Exponering för helkroppsvibrationer påverkar framförallt nedre delen av ryggen och studier visar att risken att drabbas av ryggsmärtor dubbleras när man utsätts för helkroppsvibrationer.

Det finns få tidigare studier av exponering för helkroppsvibrationer på isbrytare. Huvudsyftet med den här studien var att mäta exponeringsnivåerna som en isbrytarbesättning utsätts för under arktiska isbrytningsförhållanden. Exponeringsnivåerna kommer att jämföras med de värden som anges i Arbetsmiljöverkets föreskrifter och internationella standarder.

Beroende på resultatet av mätningarna kan det också bli aktuellt att närmare undersöka om problem med nedre delen av ryggen är vanligt bland besättningen.

Forskningsledare

Olof Johannesson
Sjöfartsverket

Havsismätningar från Oden under gång

Projektet var en test av möjligheten att använda en isradar för att göra kontinuerliga mätningar av havsisens tjocklek under gång. Olika antenntyper och olika frekvensomfång testades och mjukvaran anpassades för bruk från ett fartyg. Ett delmål var även att mätningarna i framtiden ska kunna avläsas i realtid. Radarsystemet har tidigare använts för snö- och isdjupsmätningar i Antarktis och i svenska fjällen.

Forskningsledare

Per Holmlund
Institutionen för naturgeografi, Stockholms universitet

Oceanografi

CTD (en förkortning för Conductivity, Temperature, Depth) är ett instrument som används inom havsforskningen för att mäta salthalt, temperatur och djup. Med hjälp av CTD arbetade forskarna under expeditionen med att kvantifiera vattenmassorna i transekter som sträckte sig från grundhav, genom iskanten och ut på djupare vatten.

Vattenprover samlades även in för att besvara frågorna:

  • Kan skillnader i växtplankton- och bakteriesamhällen vid iskanten förklaras av förändringar i fysiska och hydrografiska faktorer?
  • Har isen och dess mikroflora, direkt eller indirekt, påverkan på planktonsamhällen genom skuggning eller ympning av vattnet med organismer och organiskt material?

Insamlad data kommer att kombineras med andra kemiska, biologiska och fysiska data för att ge mer kunskap om de biologiska funktionerna vid iskanten, vilka är viktiga för att förstå produktion, biologisk mångfald och koldioxidcirkulation i Arktiska oceanen.

Forskningsledare

Anna Wåhlin
Institutionen för marina vetenskaper, Göteborgs universitet

Sten Åke Wängberg
Institutionen för marina vetenskaper, Göteborgs universitet

Studier av krossis

Under expeditionen arbetade forskarna med att mäta tjocklek och täthet på krossis (brash ice). Bruten is samlades in och analyserades. Forskarna har tidigare gjort mätningar på fartygsrännor i Luleå hamn och Piteå hamn när det gäller istillväxt, isegenskaper och ismotstånd för fartyg. Insamlad data kan användas i modeller för att förutsäga ismotstånd för fartyg.

Forskningsledare

Lennart Fransson
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Luleå tekniska universitet

Isövervakning med syntetisk aperturradar (SAR)

Forskarna hämtade SAR-data från Sentinel-1 och ett antal andra satelliter under expeditionen. Materialet behandlades i nära realtid för att ge en bild av isens rörelser för att underlätta isövervakning.

Forskningsledare

Leif Eriksson
Institutionen för rymd- och geovetenskap, Chalmers tekniska högskola