Kontinentalsokkelprojektet syftade till att samla in de data som behövs för att utvidga rätten till kontinentalsockeln utöver 200 nautiska mil enligt artikel 76 i FN:s havsrättskonvention. Forskarna samlade in information om Östgrönlandryggens utseende och uppbyggnad med hjälp av isbrytaren Odens avancerade flerstråliga 3D-ekolod samt seismiska och gravimetriska data.

Övrig forskning

Under transit till Svalbard placerades sex mätbojar från det europeiska E-SURFMAR-programmet ut. Bojarna mäter lufttryck, ytvattentemperatur och havsströmmar. E-SURFMAR:s mätbojar ingår också i det internationella samarbetet Global Drifter Program (GDP).

Läs mer om E-SURFMAR

Läs mer om Global Drifter Program (GDP)

Under expeditionen placerades även två mätbojar från det internationella Argo-projektet ut mellan Svalbard och Grönland. Bojarna driver med havsströmmarna på stora djup och mäter temperatur och salthalt. Med jämna mellanrum flyter bojarna sedan upp till ytan för att sända sina mätdata.

Läs mer om Argo

I expeditionen deltog även danska forskare inom ornitologi och marin mikrobiologi.

Konstnärsprogram

Polarforskningssekretariatet har sedan år 1988 erbjudit konstnärer att delta i forskningsexpeditoner till polartrakterna. Under expeditionen EAGER arbetade en dansk och en svensk konstnär ombord på isbrytaren Oden.

Forskningsledare

Christian Marcussen
De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)