Den arktiska miljön kännetecknas av ett hårt klimat, låg befolkningstäthet och förhållandevis enkla ekosystem. Förändringar i de arktiska ekosystemen kan ha stora effekter på oss människor, såväl lokalt som globalt. Eftersom arktiska ekosystemen är förhållandevis enkla är de även idealiska modeller för att studera de ofta komplicerade ekologiska konsekvenserna av olika miljöförändringar, exempelvis global uppvärmning. Vi förväntar oss att den pågående globala uppvärmningen kommer att resultera i en nordlig expansion av konkurrenskraftiga arter som är anpassade till ett varmare klimat. En sådan utveckling kan innebära att de arktiska arterna marginaliseras till de arktiska öarna, vilket de tros ha gjort under tidigare uppvärmningsperioder. Syftet med detta långsiktiga forskningsprogram är därför att undersöka vilka potentiella ekologiska konsekvenser som kan uppstå då arktiska artsamhällen förlorar kontakten med varandra på grund av ett förändrat klimat.

Fältlägret på Washington Land. Foto: Åsa Lindgren

Fältlägret på Washington Land. Foto: Åsa Lindgren

Genom att samla in spillning, skelettdelar, fjädrar och hår från på förhand utvalda provtagningsplatser och även dokumentera observationer av fåglar och däggdjur, har vi samlat in data om befintliga och historiska ekologiska samhällen från tre olika platser: Hall Land och Washington Land på Grönland samt Judge Daly Promontory på Ellesmereön, Kanada. Med dessa tre platser fick vi även möjlighet att studera effekterna av småskalig isolering av olika växt- och djurpopulationer.

De tre platserna skiljde sig åt både vad gäller växt- och djursamhällen. Skillnaderna verkade framför allt bero på olika relativa förekomster hos de olika arterna snarare än unika artsamhällen på respektive plats. För att bättre förstå vad detta har för konsekvenser för olika komponenter av biologisk mångfald och hur det kan påverka näringskedjor i arktiska ekosystem så kommer vi i vårt kommande analysarbete att ytterligare försöka karakterisera dessa skillnader.

Bild över Hall Land tagen från helikoptern. Foto: Åsa Lindgren

Bild över Hall Land tagen från helikoptern. Foto: Åsa Lindgren

Undersöker en sten med spår från fjälluggla. Foto: Åsa Lindgren

Undersöker en sten med spår från fjälluggla. Foto: Åsa Lindgren

Skallben från en myskoxe. Foto Åsa Lindgren

Skallben från en myskoxe. Foto Åsa Lindgren

Nyfiken hare på Washington Land. Foto: Åsa Lindgren

Nyfiken hare på Washington Land. Foto: Åsa Lindgren

Vintern är på väg. Fältlägret på Washington Land. Foto: Åsa Lindgren

Vintern är på väg. Fältlägret på Washington Land. Foto: Åsa Lindgren