Sambanden mellan havsisen, vattnets rörelser och förändringarna i ekosystemet är fortfarande inte helt kända. En stor osäkerhet ligger i primärproduktionens funktionalitet och i hur till exempel dess rumsliga variabilitet, säsongsberoende, artsammansättning och fördelning av isalger/pelagiska alger svarar på olika framtida klimatscenarion, som innebär mindre havsis och mer ljus, men osäkra näringsförhållanden.

Syftet med TRANSSIZ (Transitions in the Arctic Seasonal Sea Ice Zone) var att utföra mätningar i den europeiska delen av Arktiska oceanen under försommaren, som är en period av året för vilken vi fortfarande har relativt få mätningar. Stommen i TRANSSIZ utgjordes av de tre övergripande frågorna inom Arctic in Rapid Transition (ART), det arktiska forskningsnätverket som har planlagt och leder expeditionen:

  • Hur svarar Arktiska oceanens organismer och ekosystem på förändringarna i miljön, såsom förändringar i temperatur, siktning, isförhållanden och pH-värde?
  • Hur svarar den biogeokemiska cykeln på förändringar i flöden från/till land och i utbytet mellan shelfområdena och de djupa havsbassängerna?
  • Hur var tidigare förändringar av havsisen länkade till förändringar i biologisk diversitet och produktivitet samt flödet av massa och energi? Hur ser dessa samband ut i dagens förhållanden?

TRANSSIZ var en tvärvetenskaplig, internationell expedition med deltagare från forskningsnätverket ART i samarbete med forskare från Alfred-Wegener-Institut (AWI) och forskningsprojekten TRANSDRIFT och GreenEdge.

Forskare

Anna Nikolopoulos
Fysisk oceanografi, AquaBiota Water Research