Inom det internationella RINK-projektet undersökte man vad som är den historiska ”naturliga” variationen för olika faktorer som påverkar hur den grönländska inlandsisen har flyttat sig vid Grönlands sydvästra kust. Hur har iskanten reagerat under tidigare varma perioder, och hur hänger det ihop med havsisen dåtida utbredning och havets nivåförändringar? Och hur har inlandsisens rörelser påverkat den mänskliga anpassningen och migrationen i området?

Forskningsledare

Kurt H Kjaer
Statens Naturhistoriske Museum, Köpenhamns universitet, Danmark

Svensk deltagare

Nikolaj Krog Larsen
Geologiska institutionen, Kvartärgeologi, Lunds universitet