Expeditionen består av två etapper som genomförs i den sydvästra delen av Nansenbassängen och över kontinentalbranten i norra Barents hav.

Syftet med den marina delen av expeditionen är att undersöka hur populationen av polartorsk (Boreogadus saida) i denna del av Arktis påverkas av den observerade minskningen av havsisen. Polartorsk fungerar som basföda för sälar och sjöfåglar och spelar därför en nyckelroll i det arktiska ekosystemet. Havsisens undersida utgör habitat för unga fiskindivider för födosök och skydd.

Under expeditionen används tvärvetenskapliga metoder för att undersöka distributionen av polartorsk och dess föda, parallellt med mätningar av de fysiska och biogeokemiska havs- och isförhållandena. Mätningarna genomförs med en rad olika nät och instrument både från fartyget och på isen.

Vattenförhållandena i detta område av Arktis präglas av det relativt varma atlantiska vattnet som flödar in i Arktis längs med kontinentalsockeln. De oceanografiska mätningarna har som syfte att koppla de hydrografiska förhållandena med den vertikala fördelningen av partiklar och de vertikala förflyttningarna av zooplankton (Etapp 1). Under Etapp 2 kommer även provtagning att ske för åldersanalys av det atlantiska vattnet och åtta bottensensorer ska läggas ut för två års detaljerade mätningar av dess temperaturvariationer.

Etapp 1, 24 maj–21 juni

Chief Scientist (PASCAL)

Andreas Macke
Leibniz Institute for Tropospheric Research

Svenska deltagare, fysisk oceanografi

Anna Nikolopoulos
AquaBiota Water Research

Torsten Linders
Institutionen för marina vetenskaper, Göteborgs universitet

Etapp 2, 23 juni–23 juli

Chief Scientist (SiPCA)

Hauke Flores
Polar Biological Oceanography, Alfred-Wegener-Institut

Svenska deltagare, fysisk oceanografi

Céline Heuzé, Elin Andrée och Sara Sahlin
Institutionen för marina vetenskaper, Göteborgs universitet