Havsnivåerna i världen förändras och har förändrats genom historien i förhållande till dagens havsnivåer. Havsnivån bestäms av oceanbassängernas form och volym, omfördelning av vattenmassorna mellan oceaner och landområden (innanhav och inlandsisar) och kustområdenas vertikala rörelser. I längre geologiska tidsperspektiv styrs dessa förändringar bl.a. av processer och egenskaper i jordens inre, såsom rörelser av olika slag, litosfärens tänjbarhet och mantelns viskositet. I lite kortare tidsperspektiv spelar yttre processer, såsom tillväxt och avsmältning av inlandsisar och variationer i havsvattnets temperatur, speciellt stor roll för havets nivåförändringar och dess totala volym.

För att få kunskap om tidigare havsnivåförändringar undersökte vi sjöbassänger och grunda havsbassänger i en skärgård i sydvästligaste Grönland. Dessa har tidigare – vid högre havsnivåer – varit en del av havet, eller – vid tidpunkter då havsnivån varit lägre än idag – varit isolerade sjöar. I sedimentkärnor från dessa bassänger syns miljöbytet genom en förändring av den fossila floran och faunan. Genom att ta reda på bassängernas tröskelnivåer och med kol-14-analys datera fossiler kan vi också datera havsnivåförändringarna i området. Havsnivåförändringarna kan sedan användas för att analysera vad som skett med den grönländska jordskorpan alltsedan senaste istiden. Analysen kan i sin tur därefter användas för att beräkna hur belastningen från Grönlands inlandsis, dvs. tjocklek och utbredning, har varierat under de senaste 15 000 åren, och inte minst viktigt, under de senaste 1 000 åren. Detta kan hjälpa oss att förstå hur Grönlands inlandsis har varierat på grund av tidigare klimatförändringar, samt hur den kan påverkas av olika klimatscenarier i framtiden.

I april 1999 och i augusti 2001 genomfördes fältarbete i Nanortalik-området, sydvästra Grönland. Resultaten var mycket lovande och sommaren 2002 fältarbetade en ny expedition i Julianehåbsområdet, sydvästra Grönland.

Projektet var ett samarbete mellan Geologiska institutionen vid Lunds universitet, GEUS (Köpenhamn), Australian National University och Stockholms Universitet och bedrevs huvudsakligen som ett doktorandprojekt.

Forskningsledare

Svante Björck
Lunds universitet