Forskningen inom ramen för ASCOS krävde avancerad logistik och teknik. Polarforskningssekretariatet ansvarade för logistik och tillgång till isbrytaren Oden, en viktig plattform för en framgångsrik expedition.

Huvuddelen av ASCOS aktiviteter genomfördes under 40 dagar i Arktiska oceanen, nära Nordpolen, då Oden var förankrad vid den drivande havsisen. Forskningen skedde såväl ombord som på isen samt vid flygningar med en fjättrad ballong, helikopter och med ett landbaserat flygplan.

ASCOS-forskningen var internationell och tvärvetenskaplig och involverade marinbiologi, gas- och aerosolkemi, aerosolfysik, oceanografi och meteorologi. Det vetenskapliga arbetet koordinerades från Stockholms universitet och forskargrupper vid universitet och institut i mer än tio länder deltog. ASCOS finansierades huvudsakligen av Vetenskapsrådet, Formas, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse i Sverige samt EU och amerikanska National Science Foundation.

Varför Arktis?

Klimatet i Arktis förändras snabbare än på någon annan plats på jorden, med allvarliga följder för djur- och växtliv och för den arktiska befolkningen. Förståelse för hur dagens klimatförändringar påverkar Arktis och samspelet med det globala klimatet är nyckeln till förutsägelser om framtiden. Molnen spelar en central roll för det arktiska klimatet genom att reglera energiflöden vid ytan som påverkar hur havsisen fryser och smälter.

ASCOS syftade till att öka kunskapen om moln i den centrala arktiska havsbassängen, genom att studera processer som är viktiga för deras bildning och förekomst. Detta skedde i tvärvetenskapliga studier där molnbildning kopplas till det mikrobiologiska livet i havet och isen genom detaljerade observationer från några hundra meter under havsytan till flera kilometer upp i atmosfären:

  • karaktärisering av fysik, kemi och biologi i havet och i isen
  • mätningar av utbytesprocesser vid havsytan
  • provtagning av gaser och aerosolpartiklar i atmosfären
  • mätningar av meteorologiska processer genom den nedre delen av atmosfären

ASCOS har bidragit med unika mätningar som gett detaljerad information om grundläggande processer för molnbildning i Arktis. Dessa resultat är nödvändiga för att förstå det arktiska klimatet, dess känslighet och gensvar för klimatförändringar orsakade av mänskliga aktiviteter.

Liten forskningshistoria

ASCOS var den fjärde forskningsexpeditionen i den centrala arktiska havsbassängen med fokus på atmosfärforskning. De tidigare genomfördes 1991, 1996 och 2001. Genom upprepade expeditioner till samma område med samma målsättning, erhålls både en uppföljning av förändringar och variabilitet i Arktis och en kontinuerlig kunskapsuppbyggnad om klimatprocesser där. Genom tillgången till isbrytaren Oden som forskningsplattform och Polarforskningssekretariatets logistikstöd gavs forskarna en unik möjlighet att bedriva avancerad forskning i de svårtillgängliga polarområdena.

Forskningsledare

Michael Tjernström
Stockholms universitet

Caroline Leck
Stockholms universitet

Karta: ASCOS