Provtagning i Abisko

Nedim Curic, Lucy Naud and Lukas Scholtz går igenom provtagningsprotokollen och i bakgrunden syns Abisko naturvetenskapliga station. Foto: Fredrik Dalerum

Vi tror att den globala uppvärmningen kommer att bidra till en utökad utbredning av boreala arter till jordens mer nordliga delar. När dessa arter utökar sin beredning norrut kommer det att leda till att befintliga mindre motståndskraftiga arktiska arter kommer slås ut och endast finnas kvar på öar runtomkring i Arktis.

I projektet Arktiska öar undersöker vi vilka potentiella ekologiska konsekvenser som kan uppstå då arktiska artsamhällen fragmenteras och förlorar kontakten med varandra, och hur det påverkar olika ekosystemtjänster. Med ett klimat som blir allt varmare kommer de här studierna att kunna bidra med viktig kunskap i arbetet med att ta hand om och bevara de arktiska ekosystemen. Eftersom de arktiska ekosystemen är förhållandevis enkla är de dessutom idealiska modeller för att studera de ekologiska konsekvenser som orsakas av klimatförändringar.

Järv

Christine Godeau observerar en nyfiken järv längs en av våra provtagningstransekter. Foto: Fredrik Dalerum

Den här sommaren har vi arbetat i de subarktiska fjällen runt Abisko i norra Sverige. Det är en plats där den boreala skogen möter Arktis. Sommarens fältarbete var en fortsättning på de studier som gjordes under 2015 då vi åkte till norra Grönland och Ellesmereön i Kanada för att samla prover. Genom att besöka olika platser kommer vi att ha möjlighet att jämföra och karaktärisera olikheter mellan de olika undersökningsområdena. Detta kommer att hjälpa oss att bättre förstå vilka konsekvenser de olika karaktäriseringarna har för olika delar av den biologiska mångfalden och hur det kan komma att påverka provianteringen av de arktiska ekosystemtjänsterna.

Våra undersökningar bygger på transekter där vi observerar växter, ryggradslösa djur, fåglar och däggdjursgrupper. Vi samlar också in avföring från fåglar och däggdjur för att kunna se vad djuren äter samt vävnadsprover för att kunna studera djurens genetiska strukturer.
Vi har redan börjat göra genetiska analyser och vi kommer fortsätta att analysera insamlad data parallellt med arbetet att skriva vår första vetenskapliga artikel baserat på studierna. Under kommande fältsäsonger kommer en rad arktiska öar och platser på fastlandet att besökas för att göra vår datainsamling komplett.

malaisefälla

Lukas Scholtz och Susana Freire arbetar i dåligt väder. Bredvid syns en malaisefälla som används för att fånga flygande insekter. Foto: Fredrik Dalerum

Nedim Curic and Gisela Åberg kartlägger växtsamhällen på hög höjd ovanför Torneträsk. Foto: Fredrik Dalerum

Nedim Curic and Gisela Åberg kartlägger växtsamhällen på hög höjd ovanför Torneträsk. Foto: Fredrik Dalerum