Klimatet på jorden bestäms av atmosfärens och havens cirkulation. Våra nordliga hav är intimt involverade i dessa cirkulationsprocesser. Störningar och förändringar i de storskaliga cirkulationssystem som reglerar klimatet och påverkar miljön kan leda till påtagliga effekter på samhällen och människor samt växt- och djurliv. Därför är det angeläget att ha goda kunskaper om systemens funktion, processer och återkopplingsmekanismer.

Forskningsprojekt

Sex forskningsprojekt och ett konstnärsprojekt ingick i Arctic Ocean 2002:

  • Östgrönlandsströmmens roll i den globala oceancirkulationen
  • Minskat ozonlager hot mot det marina livet
  • Mikroorganismer och kolets kretslopp
  • Organiska föreningar från havet påverkar ozonskikt och klimat
  • Radioaktiva ämnen som hjälpmedel
  • Miljögifter vanliga i Arktis
  • Danskonst i Arktis – Ett utforskande av rörelse i fruset landskap