Polarforskningssekretariatet genomförde under sommaren 2001 en isbrytarexpedition till Högarktis och för tredje gången skedde det i samarbete med Sjöfartsverket och med isbrytaren Oden som forskningsplattform. Expeditionen, som hade huvudinriktning på atmosfärsforskning och biogeokemi, pågick i två månader och ett 50-tal forskare deltog.

Forskningsprojekt

Strålningsbalans och klimat

Expeditionens atmosfärsprogram var en fortsättning och utveckling av den framgångsrika forskning som gjorts på tidigare svenska isbrytarexpeditioner i Arktis under 1990-talet.

Forskningsledare: Caroline Leck, Stockholms universitet

Biogeokemiska flöden och kretslopp i Arktiska Oceanen

Det biogeokemiska expeditionsprogrammet omfattade en serie projekt som ytterst var inriktade på det globala klimatet och de svårförklarligt höga halterna av miljögifter i Arktis.

Forskningsledare: Örjan Gustafsson, Stockholms universitet

Cirkulation av varmt Atlantvatten i Arktis

Genom den s.k. djupvattenbildningen spelar polarområdena en nyckelroll i det storskaliga globala oceancirkulationssystem som brukar kallas ”The Conveyor Belt” och som är av avgörande betydelse för jordens klimat.

Forskningsledare: Göran Björk, Göteborgs universitet

Fjärranalys av albedo och isutbredning

Allt fler studier pekar på att det marina istäcket i Arktis minskar. Samtidigt som havsisen fungerar som en indikator på klimatförändringar så påverkar den i hög grad själv klimatet.

Forskningsledare: Bertil Håkansson, SMHI

Insamling av seismiska reflektionsdata

Den långsiktiga klimatutvecklingen i centrala Arktis är praktiskt taget okänd eftersom djupa bottensedimentkärnor i stort sett saknas.

Forskningsledare: Yngve Kristoffersen, Universitetet i Bergen, Norge

Tidplan

Juni–augusti 2001