Tardigrad (oidentifierad art) från nunataken Plogen i Dronning Maud Land. Foto: Ingemar Jönsson

Tardigrad (oidentifierad art) från nunataken Plogen i Dronning Maud Land. Foto: Ingemar Jönsson

Tardigraderna (även kallade björndjur) är en av de ryggradslösa djurgrupperna som framgångsrikt har koloniserat det inre av Antarktis. Deras livsmiljö utgörs där av mossor, lavar, alger, och jord med varierande inslag av organiskt material. Studier av anpassningar hos tardigrader i Antarktis påbörjades i samband med SWEDARP 2001/02 och under SWEDARP 2003/04 gjordes kompletterande insamling av material för undersökningar av livshistorier och biokemiska anpassningar. Dessutom gjordes mätningar av temperatur i de mikromiljöer där tardigraderna lever (främst mossor och mineraljord) för att få en uppfattning om förutsättningarna för aktivitet under den korta sommaren i Antarktis. Den grundläggande frågeställningen är hur den extrema miljön i Antarktis, med långa vinterperioder under vilka djuren är helt inaktiva, har påverkat evolutionen av denna djurgrupp.

Se forskarrapport: Life history adaptations in Antarctic tradigrades