Mikroorganismer i polarhaven utgör basen för näringskedjan och spelar en viktig roll i den globala omsättningen av kol. I detta projekt studerar forskarna hur den kombinerade effekten av förhöjd temperatur och koldioxidhalt påverkar bottenlevande mikroalgsamhällen i Antarktis.

Bottenlevande mikroalger spelar en viktig roll i primärproduktion, biogeokemi samt bentisk ekologi i polarområdena. Tidigare studier har främst fokuserat på en art eller en faktor i taget. Dessa studier påvisar att effekterna är mycket artspecifika och eftersom flera förändringar sker samtidigt kan det vara missvisande att enbart tolka resultat från förenklade experiment.

För att studera kombinationseffekter av ökad temperatur och koldioxidhalt på ett naturligt mikroalgsamhälle, kommer ett storskaligt experiment att genomföras vid forskningsstationen Carlini på King George Island.

Forskningsledare

Anders Torstensson
Institutionen för biologi och miljövetenskap, Göteborgs universitet