Syftet med projektet var att öka förståelsen för aerosolprocesser och vågor i den mellersta polaratmosfären och att jämföra aerosoler i troposfären i det ”rena” Antarktis med det ”förorenade” Arktis. Forskningen kan också öka kunskapen om meteorologiska störningar kring Wasa och andra forskningsstationer i området.

Forskningsledare

Sheila Kirkwood
Institutet för rymdfysik, Kiruna