LASHIPA-projektets mål var att klarlägga den historiska utvecklingen av den storskaliga exploatering av polarområdenas naturresurser som ägde rum från 1600-talet, fram till i dag. Dessutom kommer de geopolitiska och miljömässiga konsekvenserna att undersökas. Forskarna studerade arkivkällor och samlade data med historiska-arkeologiska metoder om exploateringen av polarområdenas naturresurser. LASHIPA 6 var en internationell expedition, med forskare och studenter från Sverige, Nederländerna och Norge.

Valfångstindustrin

I Prince Olav Harbour finns lämningar från en brittisk-sydafrikansk valfångststation som användes under 1900-talets första årtionden. Lämningarna av stationen kan besvara frågor om hur valfångstindustrin på Sydgeorgien bedrevs ur teknisk, social och politisk synvinkel. Vilka strategier tillämpade de olika valfångstföretagen när de anpassade sin verksamhet till de politiska, sociala och miljömässiga förhållandena i Antarktis? För att kunna besvara sådana frågor undersökte expeditionsteamet stationen i detalj, upprättade kartor och planer och utförde en inventering av platsen. Resultaten låg till grund för jämförande studier av andra industriella områden i Arktis och Antarktis.

Expeditionssegelfartyget Seal

LASHIPA 6-expeditionen använde segelfartyget Seal – en 56-fots aluminiumkutter med svängbar köl och roder. Fartyget hade fem forskare och två besättningsmedlemmar ombord. I Prince Olav Harbour fungerade fartyget som bas, med logi och mat ombord, samt för bearbetning av data från mätinstrument och kartläggningsutrustning.

Forskningsledare

Dag Avango
KTH