Provytorna etablerades redan under säsongen 1991/92 och tio år senare, säsongen 2001/02, gjordes en första kontroll av dem. Det huvudsakliga syftet med projektet är att skapa ett miljöövervakningsprogram av hur de svenska stationerna i Antarktis påverkar den biologiska mångfalden. Lavar är praktiska att använda som indikatorer för miljöövervakning eftersom de har stor geografisk utbredning, är känsliga för miljöförändringar samt är kostnadseffektiva att studera eftersom de sitter fast.

Förutom en återinventering av provytorna genomfördes en pilotstudie för att kartlägga ursprunget för det kväve som lavarna använder. Genom att fastställa kvoten mellan olika kväveisotoper är det möjligt att avgöra om kvävet i lavarna har ett atmosfäriskt eller marint ursprung. Detta delprojekt är starten för ett framtida doktorandprojekt.

Forskningsledare

Göran Thor
Institutionen för ekologi , Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Wasa, underhåll och service av forskningsstationen

Förra säsongen påbörjade Polarforskningssekretariatet underhållsarbeten av forskningsstationen Wasa och den utrustning som finns där, bland annat bandvagnar och skotrar. Den här säsongen fortsatte arbetet med att förbereda stationen för kommande säsongers forskningsarbete. Man tog även emot en leverans med bränsle till Wasa och genomförde en bandvagnstransport till den tyska forskningsstationen Neumayer och tillbaka för att lämna avfall och hämta utrustning.

Precis som året innan genomfördes expeditionen i nära samarbete med det finska Antarktisforskningsprogrammet FINNARP.